Cesja zwrotna/regres: Zwrotne przeniesienie przez Faktora praw do wierzytelności na Sprzedającego.

Data wymagalności; data, w której Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty wierzytelności.

Dostawa: Następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego towarów wysłanych przez Sprzedawcę.

Faktoring bez regresu: Umowa faktoringu w której Faktor oferuje przejęcie ryzyka i/lub finansowanie i/lub zarządzanie wierzytelnościami i/lub inkaso wierzytelności.

Faktoring nienotyfikowany: Umowa faktoringu, pełnego lub niepełnego, w której Kupujący nie jest zawiadamiany o cesji wierzytelności. Sprzedawca zarządza wierzytelnościami i dokonuje ich inkasa, działając jako agent Faktora. Znany również jako faktoring cichy lub faktoring tajny.

Faktoring regresowy: Umowa faktoringu w której Faktor oferuje  finansowanie i/lub zarządzanie wierzytelnościami i/lub inkaso wierzytelności ale nie oferuje przejęcia ryzyka.

Faktoring wymagalnościowy: Umowa faktoringu w której Faktor płaci cenę zakupu scedowanej wierzytelności w dniu wymagalności faktury, przypadającą w ustalonym czasie po dacie wystawienia faktury.

Faktura: dokument wystawiany Kupującemu przez Sprzedawcę zawierający szczegóły dotyczące dostarczonych towarów lub usług, ich cenę i warunki płatności.

Fikcyjne faktury: Faktury, które zostały wystawione bez dokonania faktycznych dostaw towarów lub usług, w celu uzyskania finansowania.

Koncentracja: sytuacja występująca gdy zobowiązania jednego z Dłużników stanowią znaczącą część sumy wszystkich wierzytelności.

Kupujący: Klient sprzedawcy zobowiązany do zapłaty wierzytelności powstających w wyniku dostaw towarów lub usług. Dłużnik.

LIBOR / EURIBOR / WIBOR: stopy procentowe kwotowane na rynkach walutowych, będące przeważnie stopami bazowymi w różnych instrumentach kredytowych.

List notyfikujący/ notyfikacja: list wysłany do Kupującego, informujący go, że Sprzedawca zawarł umowę faktoringu.

Potrącenie: kwota, którą Kupujący może legalnie potrącić z zapłaty za wierzytelność.

Potwierdzenie faktury: Element kontroli ryzyka. Faktor weryfikuje i potwierdza z Kupującym, że ten ma zaksięgowane takie same wierzytelności i że nie są one przedmiotem sporu.

Prowizja: również: opłata/prowizja administracyjna, prowizja faktoringowa. Cena którą Sprzedawca płaci Faktorowi za elementy administracyjne usługi faktoringu.

Przejęcie ryzyka: Przejęcie ryzyka udzielane Sprzedawcy przez Faktora obejmujące niektóre lub wszystkie przypadki braku zapłaty ze strony Dłużnika do którego dostarczane są towary lub usługi. Może mieć charakter linii lub pojedynczej gwarancji.

Przelew/cesja: pisemne oświadczenie sprzedawcy o przelewie wierzytelności/przeniesieniu praw do wierzytelności na faktora.

Ryzyko braku zapłaty: Przejęcie ryzyka udzielane Sprzedawcy przez Faktora obejmujące niektóre lub wszystkie przypadki braku zapłaty ze strony Dłużnika do którego dostarczane są towary lub usługi. Może mieć charakter linii lub pojedynczej gwarancji.

Spór: Zastrzeżenie, spór, reklamacja, roszczenie lub kompensata podniesione przez Kupującego. W wyniku sporu Kupujący może wstrzymać płatność całości lub części wierzytelności.

Sprzedawca: Klient Faktora dostarczający do Kupującego towary lub usługi, wystawiający faktury cedowane na Faktora. Również zwany Dostawcą.

Subrogacja: Wstąpienie w prawa wierzyciela przez stronę trzecią, spłacającą pierwotnego wierzyciela.

Warunki płatności: Warunki określające kiedy wierzytelność ma być zapłacona (na przykład, 30 dni po wystawieniu faktury). Przeważnie są one określone na fakturze. Warunki mogą zawierać również okoliczności w których Kupujący może otrzymać rabat.

Wierzytelności: Kwota należności od dłużnika reprezentowana przez faktury pozostające do zapłaty.

Wierzytelności faktorowalne: Wierzytelności, które wolne są od zastawów czy innych praw osób trzecich, możliwa jest ich cesja i inkaso.

Wzajemne wierzytelności / rozliczenia wzajemne: Powstają gdy Sprzedawca i Kupujący zaopatrują się nawzajem w towary lub usługi i dokonują potrąceń/kompensat zobowiązań wobec siebie.

Zakaz cesji: ustanowiony w warunkach zakupów kupującego / umowie handlowej zakaz cesji wierzytelności na stronę trzecią.

Zaliczka: Płatność wykonana przez Faktora na rzecz sprzedawcy na podstawie cesji wierzytelności (przeważnie przed terminem ich wymagalności i obejmująca zdefiniowaną część wierzytelności).

Zapłata/płatność bezpośrednia: płatność wykonana przez Kupującego bezpośrednio do Sprzedającego.

Zawiadomienie o cesji: Pisemna instrukcja dla Kupującego zawiadamiająca o cesji wierzytelności i płatności wierzytelności do rąk Faktora. Przeważnie pojawia się jako odpowiednia informacja na fakturze.