DANE FIRMOWE

IFIS Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 525 82 00
Fax +48 22 525 82 01
e-mail: ifis.finance@ifis.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

47 000 000 PLN (pokryty w całości)

KRS

0000156397

SĄD REJESTROWY

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP

521-32-36-574

REGON

015442752

ZARZĄD

Alessandro Csillaghy De Pacser– Prezes Zarządu
Daniela Bonzanini – Członek Zarządu, Managing Director

 

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request