Jak otrzymać zaliczkę za wystawione faktury?

Faktoring jest instrumentem finansowym różniącym się od tradycyjnego finansowania bankowego: to długoterminowa współpraca, w której podmiot wyspecjalizowany (faktor) skupuje, zarządza i finansuje (z możliwością przejęcia ryzyka) należności firmy lub faktury wystawione w stosunku do swoich klientów, po wcześniejszej ocenie i analizie zdolności kredytowej (finansowej) dłużnika.

Sprzedaż wierzytelności lub wypłacenie zaliczki za faktury, w tym przypadku nie jest ostatecznym celem umowy, tylko narzędziem, poprzez które możliwe jest świadczenie usług przez faktora. Jest to długofalowe rozwiązanie, które przewiduje zaliczkowanie faktur i pozwala przedsiębiorcom uzyskać natychmiastową płynność finansową. Cedowanie wierzytelności pozwala na szybsze otrzymanie należności, zapewniając optymalizację zarządzania środkami pieniężnymi i zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

Jak działa faktoring?

  • Klient korzystający z faktoringu (faktorant) ma podpisaną umowę na dostawę towarów i usług.
  • Odbiorca towarów lub usług (nazwany również dłużnikiem) ma zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu każdej wystawionej faktury.
  • Faktorant ceduje swoje wierzytelności na faktora, czyli firmie faktoringowej (IFIS Finance), który wypłaca środki w momencie wystawienia faktury i jednocześnie przejmuje na siebie inkaso pieniędzy od dłużnika.
  • Takie rozwiązanie pozwala firmie rozwijać się, w oparciu o generowane przychody, a także powierzyć faktorowi (IFIS Finance) zarządzanie wierzytelnościami.

Poprzez faktoring możliwe jest natychmiastowe upłynnienie wierzytelności, przy równoczesnym zleceniu faktorowi inkasa tych wierzytelności. Faktoring jest zatem instrumentem finansowym oraz narzędziem wspierającym zarządzanie, tworząc szereg innych pozytywnych efektów w obszarach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Oto korzyści, jakie może przynieść faktoring Twojej firmie:

  • Handlowe. Faktoring może przyspieszyć wzrost obrotów przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dzięki możliwości spieniężenia należności, uwalniając środki finansowe na rozwój biznesu i nowych projektów.
  • Finansowe. Przyspieszenie przepływu kapitału obrotowego. Faktoring skraca również cykl konwersji gotówki od momentu zapłaty za towar/materiał do otrzymania płatności za sprzedany produkt, w ten sposób zmniejszając wymagania finansowe i nakłady firmy.
  • Zarządcze. Wsparcie zarządzania przekłada się na niższe koszty dla firmy, która ma więcej czasu, aby skoncentrować się na produkcji i sprzedaży. Rozliczenia księgowe, ryzyko niewypłacalności dłużników, zarządzanie inkasem należności od odbiorcy to wszystkie działania, które pociągają za sobą znaczne koszty dla firm.

Korzystanie z faktoringu daje zarówno krótko- jak i długoterminowe korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając wysoki stropień kontroli ryzyka kredytowego (niewypłacalności kontrahentów) i optymalizując proces inkasa należności. To strategia, która może okazać się korzystna, szczególnie dla małych firm, które chcą poprawić swoją wiarygodność i wypłacalność.

krotko_dlugoterminowe_korzysci_faktoringu_PL