Firmom o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, które mają dużą grupę dostawców, IFIS Finance proponuje współpracę polegającą na udzieleniu finansowania poszczególnym, wytypowanym dostawcom w formie „umów faktoringowych z jednym dłużnikiem”, którym będzie właśnie ten Odbiorca.

Takie rozwiązanie, wyjątkowe na polskim rynku, pozwala na poprawę płynności w gronie dostawców, a jest ona jednym z warunków elastyczności dostaw, na której niewątpliwie powinno zależeć Odbiorcy. W takim przypadku również dostawcy, których kondycja finansowa nie wypełnia kryteriów narzucanych przez banki lub inne firmy faktoringowe, a także dostawcy, dla których Odbiorca jest partnerem dominującym (np. powyżej 50% obrotów), mogą uzyskać finansowanie na bazie faktoringu, „korzystając” z dobrej oceny sytuacji finansowej Odbiorcy.

To rozwiązanie może zostać rozbudowane o element dodatkowego finansowania, polegającego na upoważnieniu Odbiorcy przez IFIS Finance do spłaty faktur wystawionych przez dostawców w terminach dłuższych niż widniejące na fakturach. W tym celu IFIS Finance zawiera z Odbiorcą specjalne porozumienie, na mocy którego Odbiorca uzyskuje prawo do przedłużania terminów spłaty swoich zobowiązań, a koszty z tym związane przejmuje na siebie. Forma współpracy opisanej powyżej zazwyczaj rozpoczyna się z inicjatywy Odbiorcy, który spotyka się z brakiem zgody dostawców na wydłużenie terminów płatności lub dostrzega zagrożenie dla elastyczności dostaw z powodu braku płynności finansowej wśród swoich dostawców.

Schemat proponowanej współpracy:

diagramma

w celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.