Faktoring z regresem

Faktoring z regresem to jeden z rodzajów faktoringu w Polsce, który w ostatnich latach staje się popularny, określany też faktoringiem niepełnym. Umożliwia pomoc dla firm będących dostawcą towarów lub usług, to jest finansowanie faktur z odroczonym terminem zapłaty wystawianej wobec stałych odbiorców. Innymi słowy, firma (faktorant) sprzedaje faktury na rzecz faktora, który wypłaca zaliczkę z ich tytułu przed terminem płatności, zarządza nimi, przy czym nie gwarantuje zapłaty w przypadku upadłości lub niewypłacalności dłużników.

Dla kogo?

Faktoring z regresem jest najprostszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem dla firm szukających alternatywnego finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Idealnie sprawdza się w momencie, gdy zachodzi potrzeba szybszego odzyskania środków z faktur wystawianych z odroczonym terminem płatności.

Jak to działa?

Faktorant ceduje wierzytelności przysługujące mu od jego odbiorców. Faktor skupujący wierzytelności wypłaca środki przed terminem płatności faktur i monitoruje ich zapłatę, podejmuje działania upominające wobec dłużników regulujących swoje zobowiązania nieterminowo oraz dokonuje okresowej oceny wiarygodności i płynności finansowej odbiorców. W faktoringu z regresem, faktor nie przejmuje ryzyka braku zapłaty wynikającej z niewypłacalności ani upadłości dłużnika. Wówczas następuje cesja zwrotna niezapłaconej faktury na rzecz faktoranta, a następnie transakcja zostaje rozliczona pomiędzy stronami.

Korzyści:

  • przyspieszenie otrzymania środków z wystawianych faktur;
  • poprawa terminowości regulowania wierzytelności przez odbiorców;
  • finansowanie faktur wobec wybranych odbiorców;
  • możliwość finansowania nawet jednego odbiorcy;
  • dysponowanie środkami ze sfinansowanych faktur na dowolny cel;
  • wzrost konkurencyjności na rynku;
  • zwiększenie bezpieczeństwa portfela odbiorców;
  • finansowanie faktur wystawianych z terminem płatności nawet do 180 dni.