Faktoring krajowy

Faktoring krajowy jest kolejnym alternatywnym rodzajem dofinansowania firmy spośród gamy usług, jaką oferuje IFIS Finance. Z faktoringiem krajowym mamy do czynienia, gdy dostawca zarejestrowany w Polsce (może to być także podmiot z kapitałem zagranicznym lub oddział zagranicznej spółki w Polsce) ceduje na faktora swoje należności przysługujące mu z tytułu sprzedaży towarów lub realizacji usług do innego podmiotu również zarejestrowanego w Polsce. Faktoring krajowy może być bez regresu lub z regresem (pełny lub niepełny). Jeżeli odbiorcami będą podmioty publiczne na terenie Polski, to będziemy mówić o tzw. faktoringu samorządowym.

Dla kogo?

Oferta faktoringu krajowego jest skierowana dla firm z Polski, czyli wszystkich polskich przedsiębiorców działających lokalnie, którzy poszukują szybszego spływu należności, poprawy płynności finansowej, niezależnej oceny kontrahentów przez faktora lub chcą zdjąć z siebie niekomfortowe czynności związane z monitowaniem swoich odbiorców w przypadku opóźnień w płatnościach.

Faktoringiem krajowym interesują się także podmioty z kapitałem zagranicznym lub oddziały podmiotów zagranicznych w Polsce. Pozwala on na wykorzystanie wiedzy i know-how lokalnego faktora do oceny sytuacji finansowej aktualnych i potencjalnych przedsiębiorstw na terenie Polski, a także wsparcie w zakresie windykacji lub przejęcia ryzyka niewypłacalności tych odbiorców.

Jak to działa?

Faktoring krajowy zakłada, że spółka dokonuje cesji wierzytelności należnych od odbiorców zarejestrowanych i działających w Polsce. Faktor zaliczkuje wierzytelności faktorantowi np. na poziomie 90% wartości faktur brutto, a następnie inkasuje płatności od dłużników i ostatecznie rozlicza się z faktorantem. W przypadku faktoringu krajowego zaliczki mogą być wypłacane także w walucie obcej, jeżeli taka została wybrana do rozliczeń krajowych pomiędzy faktorantem i dłużnikiem. Jest to możliwe zgodnie z przepisami prawa dewizowego i Kodeksu Cywilnego obowiązującymi od 24 stycznia 2009 r.

Korzyści:

  • przyspieszenie otrzymania środków z wystawianych faktur;
  • poprawa terminowości regulowania zobowiązań przez odbiorców;
  • zabezpieczenie się przed niewypłacalnością i upadłością kontrahentów (faktoring bez regresu);
  • finansowanie faktur wobec wybranych odbiorców;
  • dysponowanie środkami ze sfinansowanych faktur na dowolny cel;
  • wzrost konkurencyjności na rynku;
  • zwiększenie bezpieczeństwa portfela odbiorców;
  • finansowanie faktur wystawianych z terminem płatności nawet do 180 dni.