Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu to kolejny rodzaj dofinansowania dla firm oferowany przez IFIS Finance, inaczej nazywany faktoringiem pełnym. Umożliwia dostawcy towarów lub usług finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych stałym odbiorcom, jednocześnie firma zabezpiecza się przed brakiem zapłaty w wyniku upadłości lub niewypłacalności kontrahentów. Innymi słowy, otrzymana zaliczka za fakturę nieuregulowaną przez odbiorcę nie podlega zwrotowi do faktora, który na własną rękę dochodzi jej zapłaty. W niektórych przypadkach gwarancji podlega nawet do 100% wartości faktury brutto. Jest to doskonałe rozwiązanie poprawiające wskaźniki w sprawozdaniach finansowych firmy i zabezpieczające ryzyko braku zapłaty zwłaszcza w przypadku podmiotów zagranicznych.

Dla kogo?

Faktoring bez regresu jest doskonałym rozwiązaniem dla firm szukających kapitału obrotowego, chcących jednocześnie poprawić wskaźniki we własnych sprawozdaniach finansowych i zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty zwłaszcza ze strony podmiotów zagranicznych.

Jak to działa?

Podobnie jak w przypadku faktoringu z regresem, faktorant ceduje wierzytelności przysługujące mu od jego odbiorców. Faktor (IFIS Finance), który jest spółką zależną Banca IFIS, wypłaca środki przed terminem płatności sprzedanych mu wierzytelności i monitoruje ich zapłatę, podejmuje działania upominające wobec dłużników nieterminowo regulujących swoje zobowiązania, a także dokonuje okresowej oceny wiarygodności i płynności finansowej odbiorców. W faktoringu bez regresu, faktor przejmuje ryzyko braku zapłaty wynikającej z niewypłacalności lub upadłości dłużnika. Wówczas faktorant nie musi zwracać faktorowi wcześniej otrzymanych środków ze sfinansowanych faktur.

Korzyści:

  • przyspieszenie otrzymania środków z wystawianych faktur;
  • zabezpieczenie się przed niewypłacalnością i upadłością kontrahentów;
  • finansowanie faktur wobec wybranych odbiorców;
  • dysponowanie środkami ze sfinansowanych faktur na dowolny cel;
  • wzrost konkurencyjności na rynku;
  • zwiększenie bezpieczeństwa portfela odbiorców;
  • finansowanie faktur wystawianych z terminem płatności nawet do 180 dni.