W celu dostosowania naszych usług do Państwa indywidualnych potrzeb IFIS Finance – firma faktoringowa – oferuje szeroki wachlarz rozwiązań faktoringowych. Wspólnie ustalimy, które z nich będą użyteczne i zapewnią wymierne korzyści w prowadzonej działalności biznesowej:

Faktoring z regresem. IFIS Finance udziela finansowania należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców; jest to usługa dla firm nieobawiających się o kondycję finansową kontrahentów, chcących jednak przyśpieszyć spływ swoich należności.
Faktoring bez regresu. IFIS Finance udziela finansowania należności i przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców; poza szybszym dostępem do środków finansowych, dostawca pozbywa się ryzyka braku zapłaty za faktury, wynikającego z upadłości lub niewypłacalności kontrahenta; jest to rozwiązanie optymalizujące wskaźniki finansowe w bilansie.
Faktoring mieszany. Faktoring mieszany jest narzędziem umożliwiającym spółce, przeważnie małemu i średniemu przedsiębiorstwu, dokonanie cesji zarządzania wierzytelnościami i ewentualnie związanego z nimi ryzyka częściowego lub całkowitego.
Faktoring eksportowy. IFIS Finance udziela finansowania należności zagranicznych w walutach obcych; oprocentowanie takich zaliczek jest zazwyczaj znacznie korzystniejsze niż finansowania w złotych polskich; faktoring eksportowy jest również doskonałym instrumentem do oceny kondycji finansowej potencjalnych partnerów biznesowych za granicą, a połączony z faktoringiem pełnym daje doskonałą ochronę należności na odległych rynkach.
Faktoring odwrotny (inaczej: reverse factoring). Jest to forma faktoringu zakładająca finansowanie należności dostawców inicjowane przez odbiorcę, który chciałby skorzystać z dłuższych terminów zapłaty swoich zobowiązań handlowych; w celu przeniesienia wierzytelności na IFIS Finance wymagane jest zawarcie umowy z dostawcą; często inicjujący odbiorca jest jedynym dłużnikiem faktoringowym w tej umowie. Faktoring odwrotny jest dedykowany odbiorcom o wysokiej wiarygodności, którzy chcą zracjonalizować terminy spłaty swoich zobowiązań.
Faktoring wymagalnościowy. IFIS Finance wypłaca środki finansowe w terminach określonych na fakturach lub w innych ustalonych terminach; usługa dla firm nie potrzebujących szybszego spływu gotówki, lecz chcących w sposób dokładny prowadzić swoje planowanie finansowe.
Faktoring cichy (inaczej: faktoring nienotyfikowany lub tajny). IFIS Finance udziela finansowania należności bez powiadamiania odbiorców; stosowany w sytuacji, gdy dostawca nie chce informować swoich odbiorców o korzystaniu z zewnętrznego finansowania; zarządzanie kredytowe pozostaje pod kontrolą dostawcy, a po zapłacie faktury przez odbiorcę na konto dostawcy, dostawca zwraca zaliczkę faktoringową uzyskaną wcześniej od IFIS Finance. Ta usługa jest dostępna dla wybranych firm, spełniających określone wymogi finansowe; może być oferowany z przejęciem lub bez przejęcia ryzyka.
Faktoring samorządowy. Jest to odmiana faktoringu krajowego, w którym odbiorcami są wyłącznie lub głównie podmioty publiczne; w ramach tej usługi finansowane mogą być należności wobec jednego lub kilku podmiotów publicznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.