Faktoring oferowany przez IFIS Finance może być stosowany przez firmy z każdej branży, które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem zapłaty. W przypadku mniejszych podmiotów kluczowe w tej usłudze są: stały dostęp do gotówki, obsługa księgowo-administracyjna, monitoring należności i miękka windykacja, możliwość ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka braku zapłaty oraz poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

W szybko rozwijających się przedsiębiorstwach bardzo dotkliwy jest każdy deficyt bieżących środków obrotowych. Przyśpieszenie spływu należności z wystawionych faktur stanowi rozwiązanie tego problemu. Jest to szczególnie istotne, gdy np. znaczący odbiorca wymusza na mniejszym dostawcy coraz dłuższe terminy płatności. Faktoring jest także doskonałą alternatywą wobec kredytu obrotowego, ponieważ jest dostępny, nawet, gdy firma ma ograniczoną zdolność kredytową, co często jest bolączką małych
i średnich firm.

O faktoring w IFIS Finance ubiegać może się firma posiadająca przynajmniej roczną historię działalności na rynku. Cennym źródłem informacji jest historia transakcji z jej kontrahentami.

Przedmiotem faktoringu mogą być jedynie wierzytelności istniejące tzn. takie, za którymi stoi faktyczny odbiór towaru lub usługi, bezsporne i niewymagalne, czyli nie minął termin ich płatności. Dobrze, gdy nie podlegają one potrąceniom i kompensatom lub, gdy maksymalny poziom tych kompensat i potrąceń jest ograniczony w umowie z odbiorcą.

Należy jednak podkreślić, że nie w każdej sytuacji możemy faktoring zastosować. Jeżeli odbiorca wymusi na dostawcy w umowie handlowej zakaz cesji wierzytelności, wykup faktur możliwy będzie jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody odbiorcy. Dlatego warto zwrócić na to uwagę jeszcze przed podpisaniem lub przedłużeniem umowy handlowej i wynegocjować odstąpienie przez odbiorcę od takiego zapisu. Nasza praktyka wskazuje jednak, że coraz więcej sieci handlowych – bo ich głównie ten problem dotyczy – godzi się na faktoring, dostrzegając zmiany zachodzące na rynku i rosnącą popularność tej formy finansowania wśród swoich dostawców. Same również są jej beneficjentami, gdyż otrzymują dłuższe terminy płatności, na czym bardzo im zależy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.