IFIS Finance oferuje Państwu rozwiązania „szyte na miarę”.
Wiemy, że każdy z naszych Klientów jest inny i inne są jego potrzeby – dlatego staramy się zawsze dopasować naszą propozycję do indywidualnych wymagań i specyfiki prowadzonej działalności. Spośród szerokiego wachlarza rozwiązań dobieramy tylko te, które są Państwu naprawdę potrzebne i które mogą przynieść wymierne korzyści.

IFIS Finance oferuje wsparcie finansowe oraz rozwiązania “szyte na miarę”

LP-faktoring-w-ifis-finance

Zarządzanie wierzytelnościami obejmuje księgowanie wszystkich scedowanych faktur w ramach umowy faktoringowej, monitorowanie rozliczeń z odbiorcami, inkaso należności w terminach określonych na fakturze, informowanie na bieżąco o stanie rozliczeń – monitowanie płatności opóźnionych, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia itp.
Prowadzenie efektywnej kontroli należności wymaga czasu oraz środków, które mogłyby zostać zaangażowane bardziej efektywnie. Przekazanie faktorowi tego typu obowiązku uwalnia zasoby dostawcy, który może skoncentrować się na podstawowym obszarze swojej działalności i rozwijaniu relacji handlowych.

Płatności w terminach wymagalności faktur dają pewność otrzymania zapłaty w ustalonych dniach, ułatwiając zarządzanie środkami obrotowymi. Oferta ta jest skierowana do przedsiębiorstw, dla których poprawa płynności jest sprawą drugorzędną, które chcą jednak precyzyjnie planować przepływy finansowe bez konieczności sięgania po kredyt obrotowy w sytuacjach problemów po stronie odbiorców. Jest to szczególnie ważne, gdy Faktorant nie może pozwolić sobie na opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań, pomimo opóźnień w płatnościach od klientów.

Zaliczkowanie scedowanych wierzytelności daje dostęp do należnych środków finansowych „zamrożonych” w wystawionych fakturach. Wysokość zaliczki wynosi zazwyczaj 90% wartości wierzytelności brutto, jednak w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 100%. Uzyskane zaliczki pozwalają na przyśpieszenie spłaty własnych zobowiązań i uzyskanie rabatów u dostawców, a także zakup towarów lub środków produkcji niezbędnych do realizacji zamówień napływających od klientów.

Przejęcie ryzyka niewypłacalności polega na przeniesieniu na IFIS Finance części lub całości ryzyka związanego z sytuacją finansową odbiorcy i wynikającą z niej możliwością braku zapłaty za dostarczone towary lub usługi. Wybranym odbiorcom, po ocenie ich kondycji finansowej, przyznawane są limity kredytowe. W ramach tych limitów, zakładając, że należności są bezsporne, IFIS Finance nie będzie występować z regresem do faktoranta o zwrot wypłaconych środków.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.