Faktoring jest narzędziem finansowania działalności bieżącej alternatywnym i uzupełniającym do tradycyjnych produktów kredytowych. Umożliwia on firmie produkcyjnej, handlowej lub usługowej otrzymanie środków z faktur wystawianych wobec wszystkich lub tylko wybranych odbiorców przed terminem ich płatności. Faktor zajmuje się również obsługą tych wierzytelności, inkasem należności od dłużników, prowadzeniem i wyjaśnianiem rozliczeń. Może również przejąć na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorców.

W umowie faktoringu wyróżnia się trzy podmioty:

 • faktorant – klient usługi faktoringu, będący dostawcą towarów i usług, który ceduje wystawiane wierzytelności w celu ich wcześniejszego finansowania;
 • odbiorca towarów lub usług dostarczanych przez dostawcę (nazywany również kontrahentem, dłużnikiem);
 • faktor – firmy faktoringowe/instytucje finansowe oferujące usługę faktoringu.

Dla kogo jest faktoring?

IFIS Finance kieruje swoją ofertę do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych bez względu na wielkość i branżę, będących podmiotami krajowymi i zagranicznymi, które sprzedając swoje towary lub usługi wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności wobec stałych odbiorców. Współpraca z kontrahentami powinna wykazywać regularny i cykliczny charakter a transakcje powinny być stosownie dokumentowane.

Często warunkiem przystąpienia przez faktora do rozmów z dostawcą (potencjalnym faktorantem) jest minimum jeden rok działalności firmy na rynku, udokumentowany sprawozdaniem finansowym. Innymi ograniczeniami nakładanymi przez faktorów mogą być: rodzaj i skala prowadzonej działalności, minimalny poziom obrotu do faktoringu lub ilość kontrahentów zapewniająca dywersyfikację ryzyka.

Jak to działa?

W celu uruchomienia faktoringu, uzgadniane zostają niezbędne parametry transakcji, a następnie w oparciu o zebraną dokumentację następuje przygotowanie rozwiązania i podpisanie umowy faktoringowej pomiędzy faktorem a faktorantem. Kontrahenci włączeni do faktoringu zawiadamiani zostają o zawarciu takiej umowy i cesji faktur oraz zmianie numeru rachunku do ich spłaty. Od tego momentu wszystkie faktury wystawiane przez faktoranta (dostawcę) wobec zgłoszonych do faktoringu odbiorców podlegają cesji na faktora i mogą być w każdym momencie finansowane. Kontrahenci płacą swoje zobowiązania handlowe na rzecz faktora, który stosownie rozlicza transakcję.

Jak drogi jest faktoring?

Głównymi elementami kosztu umowy faktoringu są:

 • prowizja faktoringowa – wyrażona jako procent wartości cedowanej wierzytelności;
 • odsetki – opłata za okres od wypłaty zaliczki do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta;
 • koszt administracyjny – inne opłaty wynikające z obsługi umowy faktoringowej, ustalane indywidualnie.

Istotną informacją dla naszych Klientów jest brak ukrytych kosztów, wynikających z dodatkowych tabel opłat i prowizji. Przedstawiane przez nas oferty zawierają wszystkie opłaty naliczane w przypadku regulaminowo obsługiwanej umowy faktoringowej.

Jakie są korzyści?

Do najważniejszych korzyści, wynikających z faktoringu należą:

 • przyspieszenie otrzymania płatności za faktury wystawiane z odroczonym terminem płatności;
 • polepszenie relacji z kontrahentami;
 • zwiększenie konkurencyjności i elastyczności firmy wobec odbiorców;
 • możliwość finansowania bieżącej działalności przy pogorszonej kondycji finansowej firmy;
 • brak dodatkowych zabezpieczeń ze strony Klienta;
 • odciążenie księgowości/działu windykacji firmy w kwestii monitoringu spływu wierzytelności;
 • zwiększenie bezpieczeństwa portfela kontrahentów;
 • możliwość finansowania faktur wystawianych z terminem płatności nawet do 180 dni;
 • wypłata środków następuje na wskazany przez firmę rachunek bankowy.