Opis usługi

Faktoring to elastyczne narzędzie finansowe łączące w sobie różne usługi, których konfiguracja zależy od indywidualnych potrzeb Dostawcy. Powinno jednak zapewnić optymalizację transakcji i zwiększenie korzyści zarówno po stronie Dostawcy, jak i Odbiorcy. Obecność faktora nie zakłóca stosunków handlowych, a wręcz przeciwnie – powinno sprzyjać podnoszeniu konkurencyjności oferty Dostawcy np. pozwalając mu na wydłużenie terminów płatności lub zwiększenie poziomu dostaw. Niwelując negatywne skutki odroczonego terminu płatności, poprzez szybką wypłatę zaliczek, IFIS Finance (firma faktoringowa) umożliwia Dostawcy szybsze regulowanie jego własnych zobowiązań, a poprzez to możliwość negocjowania rabatów przy zakupach środków niezbędnych do produkcji lub realizacji usług. Włączenie Faktora do obsługi transakcji może jednak działać normalizująco poprzez poprawę siły przetargowej Dostawcy wobec dużych/dominujących Odbiorców lub poprzez zdyscyplinowanie tych mniejszych.

Faktoring może wypełniać trzy podstawowe funkcje:

 • administrowanie wierzytelnościami – księgowanie, monitorowanie stanu rozliczeń, uzgadnianie sald, inkaso itp.
 • finansowanie działalności bieżącej – wypłata zaliczek na poczet scedowanych faktur;
 • ochrona należności – przeniesienie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy na Faktora.

Umowa faktoringu zawierana jest przez dwie z trzech stron całej transakcji – Dostawcę i Faktora. Na jej podstawie dochodzi do cesji wierzytelności przysługujących Dostawcy wobec Odbiorców objętych umową.

W niektórych przypadkach (faktoring odwrotny, inaczej zwany również reverse factoring), współpraca inicjowana jest przez Odbiorcę, który w celu utrzymania płynności finansowej potrzebuje dłuższych terminów zapłaty swoich zobowiązań handlowych, jednak i w tym przypadku, w celu przeniesienia wierzytelności na Faktora wymagane jest zawarcie umowy z Dostawcą.

Dla kogo?

Faktoring może być zastosowany w firmach działających w segmencie B2B, prowadzących działalność produkcyjną, handlową oraz świadczących usługi. Największe korzyści odnoszą firmy, które:

 • działają w branży o zwyczajowo długich terminach odroczenia płatności;
 • mają krótsze terminy płatności u dostawców niż mogą stosować wobec odbiorców;
 • prowadzą cykliczną sprzedaż;
 • zaczynają współpracę z nowymi odbiorcami;
 • intensywnie zwiększają skalę działalności i poziom obrotów;
 • współpracują z odbiorcami zagranicznymi;
 • prowadzą inwestycje;
 • chcą poprawić swoje wskaźniki finansowe;
 • ze względu na ograniczoną zdolność kredytową mają utrudniony dostęp do innych źródeł finansowania.

Koszty obsługi faktoringowej

W zależności od konfiguracji usługi, faktoring może generować kilka rodzajów opłat, których wysokość zależna jest od wielu czynników. Dlatego nasze kalkulacje są przygotowywane na podstawie indywidualnych parametrów przedstawionych przez potencjalnych Klientów (Faktorantów). Podstawowe elementy każdej naszej kalkulacji to:

 • prowizja faktoringowa – naliczana jako część procenta wartości scedowanych faktur;
 • odsetki za finansowanie – naliczane od wysokości udzielonego finansowania;
 • koszty manipulacyjne – zryczałtowane prowizje naliczane okresowo, wynikające z zakresu oferowanej obsługi.

Nasze umowy wyróżnia brak minimalnych opłat miesięcznych, brak opłat od niewykorzystanego limitu finansowego, a także brak opłat lub prowizji od jednostkowych czynności księgowych i administracyjnych.