z

SŁOWNICZEK

Zakaz cesji

Zakaz cesji wierzytelności, tj. zakaz przelewu praw i obowiązków wynikających z wierzytelności na rzecz osób trzecich, uregulowany umownie pomiędzy stronami transakcji (Dostawcą i Odbiorcą).

Zgodnie z prawem polskim przelew wierzytelności (cesja) nie wymaga zgody Dłużnika (Odbiorcy) na dokonanie takiego przelewu. Stąd też, jeżeli którakolwiek ze stron transakcji chce wykluczyć taką możliwość, zakaz cesji musi zostać wyraźnie określony w łączącej je umowie (lub zamówieniu).

W praktyce zakaz cesji stosowany jest najczęściej przez dużych międzynarodowych Odbiorców, a odstąpienie od niego wymaga wyraźnej ich zgody.

Zakaz cesji jest poważną przeszkodą w zastosowaniu faktoringu, choć nie wyklucza go definitywnie.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request