s

SŁOWNICZEK

Sprzedawca

Podmiot, który dostarczając Nabywcy towary lub usługi, ma prawo do wierzytelności wynikającej z faktury. (Nazywany również Dostawcą).

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request