s

SŁOWNICZEK

Spór

Brak zgody pomiędzy stronami transakcji dotyczący prawidłowej realizacji warunków umownych, który może, w wyniku rozstrzygnięć sądowych lub ustaleń pomiędzy stronami, doprowadzić do zmiany/korekty wartości wierzytelności powstałej w wyniku dostawy i/lub dodatkowych zobowiązań stron (np zobowiązanie Dostawcy do wymiany wadliwego towaru).

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request