p

SŁOWNICZEK

Przejęcie ryzyka

Gwarancja Faktora, udzielana w przypadku faktoringu bez regresu, dotycząca uzyskania zapłaty za wierzytelność pomimo braku płatności Dłużnika. Faktor przejmuje ryzyko niezapłacenia niektórych lub wszystkich faktur ze strony Dłużnika, któremu towar i usługi są dostarczane.

Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika/braku zapłaty musi zostać wyraźnie sformułowane w umowie faktoringu. Umowa reguluję w tym zakresie zakres przejmowanego ryzyka.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego przelew wierzytelności następuje, co do zasady, bez przeniesienia na Faktora ryzyka niewypłacalności Dłużnika, chyba że zostało to inaczej uregulowane pomiędzy Dostawcą, a Faktorem.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request