c

SŁOWNICZEK

Cesja wierzytelności

Pisemne oświadczenie sprzedawcy, za pomocą którego przenosi prawa do wierzytelności na Faktora. W prawie polskim cesja wierzytelności, czyli przelew wierzytelności regulowany jest przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 509 – 518).

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request