l

SŁOWNICZEK

LIBOR/EURIBOR/WIBOR

Stopy procentowe ustalane na podstawie określanych na rynku międzybankowym warunków (oprocentowania) na jakich banki są w stanie pożyczać pieniądze między sobą. Stopy te traktowane są powszechnie jako wyznacznik kosztu pożyczek i kredytów udzielanych przedsiębiorstwom przez banki. Bazowe stopy procentowe są powiększane o marżę instytucji finansowej.

W przypadku usług faktoringu stopy te są podstawą do naliczania odsetek od wypłaconych Dostawcy zaliczek na poczet wierzytelności.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request