f

SŁOWNICZEK

Faktura

Dokument wystawiony przez Sprzedawcę dla Nabywcy, który zawiera szczegóły dotyczące dostarczonych towarów lub usług, ich ilość, cenę i warunki płatności.

Faktura jest dokumentem księgowym i musi spełniać formalne wymagania określone przepisami prawa. Faktura dokumentuje jedynie wierzytelność, jednak nie jest warunkiem jej istnienia – wierzytelność wynika ze zrealizowanej dostawy a nie z faktury.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request