c

SŁOWNICZEK

Cesja globalna

Warunek umowy faktoringu nakładający na Dostawcę obowiązek dokonania przelewu wszystkich kolejnych wierzytelności powstałych po pierwszej określonej w umowie fakturze. Zazwyczaj cesja globalna dotyczy wierzytelności wobec Odbiorców objętych umową faktoringu, niekiedy jednak może dotyczyć wszystkich wystawianych przez Dostawcę faktur.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request